Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna (bez ulg, dofinansowań czy RKO 400+, Maluch+ i innych) 

w Żłobku i Klubie Dziecięcym w roku szkolnym 2023 /2024:     1 100 zł   

W ofercie godzinowej:
1h - 15

Wyżywienie:
12 zł/dzień (śniadanie, obiad, deser)

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania

Aktualności

Zmiany w "Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3"  od 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 • Projektowane przepisy przewidują również zmiany w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie
  dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym.
 •  Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu (zwrotu) przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).
 • Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

1. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym.

2.  Przez jaki czas będzie przysługiwać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego.

3.  Kto wnioskuje o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?

O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Komu będzie przekazywane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia (zwrotu), o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica / opiekuna za pobyt dziecka.
  17 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.
  1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.
  Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

.