Oferta

Cennik / Opłaty:
Możliwość stałej opłaty abonamentowej miesięcznej lub godzinowej
.

1 300,- zł/mc Opłata abonamentowa za pobyt dziecka w Żłobku w 2024 roku -  Pełne czesne bez dofinansowań czy ulg.

UWAGA !

Tylko teraz w ramach "MALUCHA 2022-2029" nasza placówka otrzymała dofinansowanie do funkcjonowania 10-ciu nowych miejsc:

 • 836,- zł/mc stała miesięczna dopłata 836,- zł/mc Obniżka w ramach programu FERS
  Obniżka w ramach programu FERS Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego dla dzieci żłobkowych    
  Obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w Żłobku
o kwotę miesięcznego dofinansowania z programu FERS
  przez okres do 36 miesięcy (licząc od czerwca 2024 roku)
 • 400,- zł/mc stałe dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym na dzieci nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym*

1 300,- Opłata abonamentowa miesięczna w Klubie Dziecięcym w 2024r Pełne czesne bez dofinansowań, ulg

Z jakich dofinansowań czy ulg może skorzystać Dziecko / Rodzic:

 • 836,- zł/mc stała miesięczna dopłata 836,- zł/mc Obniżka w ramach programu FERS dla Żłobka
 • RKO - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 400 zł lub 500 zł zależnie czy dla pierwszego czy kolejnego dziecka w rodzinie (pytaj w ZUS)
 • Maluch+ 800 zł (pytaj w ZUS)
 • Inne (sytuacje indywidualne)    

* Szczegółowe informacje na temat RKO - rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym można uzyskać pod nr tel: 22 560 16 00

W ofercie godzinowej:
1h - 20

Wyżywienie: 14 zł/dzień (śniadanie, obiad, deser)

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania

Aktualności

Zmiany w "Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3"  od 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Realizacją RKO Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS.

Czy poza rodzinnym kapitałem opiekuńczym mogę także ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku ?

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego, pod warunkiem, że dziecko to nie jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Ta forma wsparcia przysługuje więc na dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko/dzieci jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym oraz dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 35. miesiąca życia, a także - jeśli taka będzie wola rodzica – na drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, czyli co do zasady uprawnione do rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli rodzic wybierze dofinasowanie wsparcia zamiast kapitału. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w danej instytucji.

Jak i gdzie złożymy wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić za pomocą jednego z poniższych kanałów wnioskowania:

 • Zmiany w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie
  dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym.
 •  Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu (zwrotu) przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).
 • Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

1. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym.

2.  Przez jaki czas będzie przysługiwać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego.

3.  Kto wnioskuje o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?

O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Komu będzie przekazywane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia (zwrotu), o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica / opiekuna za pobyt dziecka.
  17 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.
  1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.
  Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

.

MALUCH +

to program rządowy, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Zamysłem jest zwiększenie dostępności miejsc sprawujących pieczę nad maluchami. Na utworzenie 10-ciu nowych miejsc opieki dla dzieci, Żłobek "u Ani" Anna Kiedrowska w Łapalicach otrzymał 124 100,- zł z programu FERS. W przyszłości (w 2024 r.) ma także otrzymać dofinansowanie do funkcjonowania 10 miejsc opieki utworzonych ze środków FERS. Dzięki tej inicjatywie Dzieci zyskują przyjazne środowisko do rozwoju a rodzice mogą szybciej wrócić na rynek pracy.